Останній номер

У номері 2/2023 «Над Бугом і Нарвою» пропонуємо: – статтю Юрія Гаврилюка «Весна з Шевченком – про пісанє по-свойому», – «Позицію українського середовища Підляшшя у першу річницю вторгнення Російської Федерації в Україну», – хроніку останніх подій не лише в підляських містах та ґмінах, – статтю Юлії Панасюк «Думка – з піснею на рідному Підляшші і в Латвії», – «Куращуовські хронікі – по Руздвіе і пуд Грумніці» авторства Ніни Григорук, – Podlachiana z «Нашого слова» – o uczczeniu Szewczenki i pisankach znad Bugu, – статтю Лесі Рупняк «Писанка для перемоги», – текст Людмили Лабович про пісню «Чом же ж ти, Нечипур, зраня ни женився» та співачку Ніну Токаюк з Микулич, – продовження циклу Юрія Гаврилюка про православну парафіяльну мережу над Бугом і Нарвою наприкінці ХІХ ст. – парафія Бранськ, – статтю про Мохнате і сусідні села на карті з кінця 18 ст., – продовження опису звичаїв пов’язаних зі смертю авторства Людмили Лабович «Старость не радость, смерть не весіелє», – статтю Славомира Сачука «Спогад про кліщелівських євреїв», – третю частину українськомовної спадщини Миколи Янчука та статтю про епізод російсько-уніатської війни на південнопідляському Забужжі, – продовження спогадів Ольги Фотініч про сім’ю Харламповичів, – статтю Юрія Гаврилюка «Латинська головоломка з русько-польського пограниччя», – хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту, Товариства Спадщина Підляшшя і Товариства друзів скансену в Козликах. Запрошуємо читати! Номер повністю в кольорі! Е-видання доступне за посиланням: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju **** W numerze 2/2023 „Nad Buhom i Narwoju” proponujemy do czytania: – artykuł Jurija Hawryluka „Wesna z Szewczenkom – pro pisanie po-swojomu”, – „Stanowisko środowiska ukraińskiego Podlasia w pierwszą rocznicę inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”, – kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i gminach, – artykuł Julii Panasiuk na temat zespołu „Dumka” – «Думка – з піснею на рідному Підляшші і в Латвії», – «Куращуовські хронікі – по Руздвіе і пуд Грумніці» autorstwa Niny Grygoruk, – Podlachiana z «Нашого слова» – o uczczeniu Szewczenki i pisankach znad Bugu, – artykuł Lesi Rupniak „Писанка для перемоги”, – tekst Ludmiły Łabowicz o pieśni „Czom że ż ty, Neczypur, zrania ny żenywsia” oraz śpiewaczkę Ninę Tokajuk z Mikulicz, – kontynuację cyklu Jurija Hawryluka o prawosławnej sieci parafialnej nad Bugiem i Narwią u schyłku XIX w. – parafia Brańsk, – artykuł o Mochnatym i sąsiednich wsiach na mapie końca XVIII w., – kontynuację opisu zwyczajów związanych ze śmiercią autorstwa Ludmiły Łabowicz „Starost’ ne radost’, smert’ ne wesiele”, – artykuł Sławomira Sawczuka o kleszczelowskich Żydach, – trzecią część O. Rybałki „Z ukraińskojęzycznej spuścizny Mikoły Janczuka. Próby poetyckie” oraz artykuł o epizodzie wojny rosyjsko-unickiej na południowopodlaskim Zabużu, – kontynuację wspomnień Olgi Fotinicz o rodzinie Charłampowiczów, – artykuł Jurija Hawryluka „Латинська головоломка з русько-польського пограниччя”, – kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego, Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia oraz Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach. Zapraszamy do czytania! Numer jest w całości w kolorze. E-wydanie dostępne pod linkiem: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju