Останній номер

У номері 4/2023 «Над Бугом і Нарвою» пропонуємо: – редакторську статтю Юрія Гаврилюка «Пудляська натуральность форми», – хроніку подій не лише в підляських містах та ґмінах, – Протокол праць журі Підляського літературного конкурсу «Пішемо по свойому», – статтю Єви Почтар «Конкурс «Пішемо по свойому»: мої підляські екскізи», – текст Христини Костевич «Rodzime obrazy i słowa», – інтерв’ю з Миколаєм Яновськім «І показаті тоє, што малюю, і штось заняті», – вірш Василя Петручука «Жнива», – інтерв’ю з Євгенією Гаврилюк «Ми відповідальні за те, чи наші онуки будуть говорити по-свойому», – «Іstok i Witowo na mapie końca XVIII wieku», – статтю Людмили Лабович з циклу «Про нашу мову просту – непросту» про чистоту і непорядок, – продовження циклу Юрія Гаврилюка про православну парафіяльну мережу над Бугом і Нарвою наприкінці ХІХ ст. – парафія Версток, – статтю Лесі Рупняк «Диво-літо посеред болю», – спогад Людмили Лабович про Леонілу Смоліковську та театр у Кліщелях, – п’єсу Олени Алексіюк «Тімошка», яка зайняла перше місце в категорії «драма» в Підляському літературному конкурсі «Пішемо по-свойому», – хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту, Товариства Спадщина Підляшшя і Товариства друзів скансену в Козликах. Запрошуємо читати! Номер повністю в кольорі! Е-видання доступне за посиланням: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju **** W numerze 4/2023 „Nad Buhom i Narwoju” proponujemy do czytania: – redaktorski artykuł Jurija Hawryluka „Пудляська натуральность форми”, – kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i gminach, – protokół prac Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, – artykuł Ewy Pocztar o Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, – tekst Krystyny Kościewicz „Rodzime obrazy i słowa”, – wywiad z Mikołajem Janowskim „I pokazati toje, szto maluju, i sztoś zaniati”, – wiersz Bazylego Pietruczuka „Żniwa” – wywiad z Eugenią Gawryluk „Ми відповідальні за те, чи наші онуки будуть говорити по-свойому”, – „Іstok i Witowo na mapie końca XVIII wieku”, – artykuł Ludmiły Łabowicz z cyklu „O naszej mowie prostej – nieprostej” – o czystości i nieporządku, – kontynuację cyklu Jurija Hawryluka o prawosławnej sieci parafialnej nad Bugiem i Narwią u schyłku XIX w. – parafia Werstok, – artykuł Łesi Rupniak „Диво-літо посеред болю”, – wspomnienie Ludmiły Łabowicz o Leonile Smolikowskiej oraz teatrze w Kleszczelach, – sztukę Heleny Aleksiejuk „Timoszka”, która zajęła I miejsce w kategorii „dramat” w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, – kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego, Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia oraz Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach. Zapraszamy do czytania! Numer jest w całości w kolorze. E-wydanie dostępne pod linkiem: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju