Останній номер

У номері 5/2021 «Над Бугом і Нарвою» прочитаєте: – хроніку останніх подій не лише в підляських містах та ґмінах, – редакторську рефлексію про 30-ту річницю Незалежності України, – статтю Славомира Савчука про цьогорічне свято «На Івана, на Купала», – біографічний список найважливіших постатей, що народилися на Підляшші або пов’язані з нашим регіоном, – статтю Людмили Лабович про Денний будинок допомоги в Шостакові, – розповідь Маріюша Михальчука про цікаві поїздки в гори Бещади, – рефлексії Юрія Гаврилюка про філософію писання по-нашому, тобто підляською говіркою, – першу частину спогадів 98-річного Колі Мороза з Шостакова про примусові роботи в Німеччині, записані Юрієм Плевою, – статтю Юрія Гаврилюка про український видавничий рух 1980-х років, – статтю Людмили Лабович з циклу «Про нашу мову просту – непросту», тим разом про приказки про підляські села – «Як не знаєш гора – то возьмі жуонку з Мора», – продовження досліджень українськомовної спадщини Миколи Янчука, – статтю Катерини Воєводи про ритуали, пов’язані з будовою хати, – четверту частину опису звичаїв пов’язаних зі смертю «Труна кішені не має» у фольклорних записах Людмили Лабович, – статтю Юрія Гаврилюка про Підляшшя та сусідні регіони під час біженства, – останню частину спогадів Анатолія Стефанюка – хлопця з акції “Вісла”, – літературний «Хронологіон» Юрія Гаврилюка, – про гумор «Трохи сміхом, трохи жартом!», – хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту, Товариства Спадщина Підляшшя та Товариства друзів скансену в Козликах. Запрошуємо читати! **** W numerze 5/2021 „Nad Buhom i Narwoju” przeczytacie: – kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i gminach, – redaktorską refleksję w związku z 30-leciem Niepodległości Ukrainy, – artykuł Sławomira Sawczuka o tegorocznym święcie „Na Iwana, na Kupała”, – biograficzny spis ważnych postaci urodzonych na Podlasiu lub związanych z naszym regionem, – artykuł Ludmiły Łabowicz o Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie, – opowieść Mariusza Michalczuka o ciekawych wędrówkach w Bieszczady, – refleksje Jurija Hawryluka o filozofii pisania po naszomu, czyli gwarą podlaską, – pierwszą część wspomnień 98-letniego Koli Moroza z Szostakowa z robót przymusowych w Niemczech, zapisane przez Jerzego Plewę, – artykuł Jurija Hawryluka na temat ukraińskiego ruchu wydawniczego lat 80., – artykuł Ludmiły Łabowicz z cyklu „O naszej mowie prostej – nieprostej”, tym razem o przysłowiach na temat wsi podlaskich – „Jan ne znajesz hora – to woźmi żuonku z Mora”, – kontynuację badań ukraińskojęzycznej spuścizny Mikoły Janczuka, – artykuł Katarzyny Wojewody o obrzędach związanych z budową domu, – czwartą część opisu podlaskich zwyczajów związanych ze śmiercią „Truna kiszeni ne maje” w zapisach folklorystycznych Ludmiły Łabowicz, – artykuł Jurija Hawryluka o Podlasiu i sąsiednich regionach podczas bieżeństwa, – ostatnią część wspomnień Anatola Stefaniuka – chłopca z akcji “Wisła”, – literacki „Chronologion” Jurija Hawryluka, – o humorze „Trochę śmiechem, trochę żartem!”, – kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego, Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia oraz Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach. Zapraszamy do czytania!