Останній номер

У номері 3/2022 «Над Бугом і Нарвою» пропонуємо: – інформацію про Підляський літературний конкурс «Пішемо по-свойому». – статтю головного редактора Юрія Гаврилюка «Ukraina 2022 – krach iluzji» в контексті війни Російської Федерації проти України, – статтю Славомира Савчука «Rajsk, który też chciano unicestwić», – текст про цьогорічний фестиваль «На Івана, на Купала», організований Союзом українців Підляшшя, та статтю Юрія Гаврилюка про дослідження святкування Купала на Підляшші, – хроніку останніх подій не лише в підляських містах та ґмінах, – статтю Юрія Гаврилюка «Krajobraz naszoji mowy – z okazji konkursu „Piszemo po-swojomu”», – інтерв’ю Людмили Лабович з Ярославом Антиповичем «Міевши такую богату культуру, треба їїе показуваті», – першу частину оповідання Юрія Плєви – Повісті з нашого села: «Кравець влюбівся», – текст «Київська Софія – найдавніша українська книга», – статтю Людмили Лабович з циклу «Про нашу мову просту – непросту» про літеру «Ґґ» – «Наґрабала би курка пазуром», – текст Аркадія Кульгавчука про колишні страви, які їли на підляському селі, – статтю Христини Костевич  «Howoru po-swojomu – i wziałaś pisati! Sietym razom bude pro kisiel», – текст Романа Миколаєвича «Paweł Tetera – kozacki hetman wpisany w historię Milejczyc. Nieznany dokument», – статтю Юрія Гаврилюка «Skąd nadeszła Rosja i dlaczego właśnie taka?», – переклад польською мовою статті Валерія Примоста «Едіп Заліський. Епілог», – записки з фронту Данила Сафронова «Ми або переможемо, або загинемо», – хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту, Товариства Спадщина Підляшшя і Товариства друзів скансену в Козликах. Запрошуємо читати! Номер повністю в кольорі! Е-видання доступне за посиланням: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju **** W numerze 4/2022 „Nad Buhom i Narwoju” proponujemy: – – informację o Podlaskim Konkursie Literackiem „Piszemo po swojomu”, – artykuł redaktora naczelnego Jurija Hawryluka „Ukraina 2022 – krach iluzji” w kontekście wojny Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, – artykuł Sławomira Sawczuka „Rajsk, który też chciano unicestwić”, – tekst o tegorocznym festiwalu „Na Iwana, na Kupała”, organizowanym przez Związek Ukraińców Podlasia, oraz artykuł Jurija Hawryluka o badaniach związanych ze świętowaniem Kupały na Podlasiu, – kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i gminach, – artykuł Jurija Hawryluka „Krajobraz naszoji mowy – z okazji konkursu „Piszemo po-swojomu”, – wywiad Ludmiły Łabowicz z Jarosławem Antypowiczem „Miewszy takuju bohatu kulturu, treba jijie pokazuwati”, – pierwszą część opowiadania Jerzego Plewy – Powisti z naszoho seła: „Kraweć wlubiwsia”, – tekst „Київська Софія – найдавніша українська книга”, – artykuł Ludmiły Łabowicz z cyklu „O naszej mowie prostej – nieprostej” o literze „Ґґ” – „Nagrabała by kurka pazurom”, – tekst Arkadiusza Kulgawczuka o dawnych potrawach, które jedzono na podlaskich wsiach, – artykuł Krystyny Kościewicz „Howoru po-swojomu – i wziałaś pisati! Sietym razom bude pro kisiel”, – tekst Romana Mikołajewicza „Paweł Tetera – kozacki hetman wpisany w historię Milejczyc. Nieznany dokument”, – artykuł Jurija Hawryluka „Skąd nadeszła Rosja i dlaczego właśnie taka?”, – tłumaczenie na język polski artykułu Walerija Prymosta „Edyp Zaleski. Epilog”, – zapiski z frontu Danyła Safronowa „Ми або переможемо, або загинемо”, – kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego, Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia oraz Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach. Zapraszamy do czytania! Numer jest w całości w kolorze. E-wydanie dostępne pod linkiem: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju