Останній номер

У номері 6/2023 «Над Бугом і Нарвою» пропонуємо: – редакторську статтю Юрія Гаврилюка «Етос у петлі історії», – статтю про урочисте вручення Підляської науково-літературної нагороди, – хроніку подій не лише в підляських містах та ґмінах, – фоторепортаж Юрія Гаврилюка «”Пудляська осень” знов до Більська завітала», – статтю Григорія Купріяновича «Підляська українська наукова конференція “Роль міст у минулому Підляшшя”», – статтi Юрія Гаврилюка «Michał Bobrowski – odkrywca Kodeksu Supraskiego» та «Супрасльський збірник ХІ ст. – з-під болгарського чи руського пера», – статтю Юрія Плеви про традиційне господарювання в підляських селах, – текст про Григорія Квітку-Основяненка, – редакторську статтю «Тут православни живут і по-нашому гороват», – статтю Людмили Лабович «У Гайнівці “Пішемо по-свойому”», – oповідання Юрія Плеви «Жаворонок в Америку поїехав», – статтю Людмили Лабович про літературну зустріч лауреатів конкурсу «Пішемо по-свойому» в Дубичах Церковних, – цикл oповідань Леокадії Саєвич «Билі будні, билі свята, било…”, – історію Кліщель у фотографіях, – хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту, Товариства Спадщина Підляшшя і Товариства друзів скансену в Козликах. Запрошуємо читати! Номер повністю в кольорі! Е-видання доступне за посиланням: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju **** W numerze 6/2023 „Nad Buhom i Narwoju” proponujemy do czytania: – redaktorski artykuł Jurija Hawryluka „Етос у петлі історії”, – artykuł o uroczystym wręczeniu Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej, – kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i gminach, – fotoreportaż Jurija Hawryluka „”Пудляська осень” знов до Більська завітала”, – artykuł Grzegorza Kuprianowicza o Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej “Rola miast w dziejach Podlasia”, – artykuły Jurija Hawryluka „Michał Bobrowski – odkrywca Kodeksu Supraskiego”»” oraz “Супрасльський збірник ХІ ст. – з-під болгарського чи руського пера”, – artykuł Jerzego Plewy o tradycyjnej gospodarce na podlaskich wsiach, – tekst o Grzegorzu Kwitce-Osnowjanence, – redaktorski artykuł “Тут православни живут і по-нашому гороват”, – artykuł Ludmiły Łabowicz o spotkaniu literackim laureatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” w Hajnówce, – opowiadanie Jerzego Plewy “Żaworonok w Ameryku pojiechaw”, – artykuł Ludmiły Łabowicz o spotkaniu literackim laureatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” w Dubiczach Cerkiewnych, – cykl opowiadań Leokadii Sajewicz “Byli budni, byli swjata, było…”, – historię Kleszczel na fotografiach, – kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego, Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia oraz Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach. Zapraszamy do czytania! Numer jest w całości w kolorze. E-wydanie dostępne pod linkiem: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju