Останній номер

У номері 2/2022 «Над Бугом і Нарвою» пропонуємо: – статтю Ніни Григорук підляською говіркою – Руок у Курашеві – пуост і весна, – хроніку останніх подій не лише в підляських містах та ґмінах, – текст Вікторії Гаць – І молодь переживає, – інформацію про те, що нема вже церкви в Заворичах, – статтю Людмили Лабович про війну з точки зору Підляшшя, – статтю Ігоря Гирича – Київ у російсько-українській війні. Річка Ірпінь: Рефлексії 22-го дня, – текст Марисі Рудської, Як ніколи важливе те, що ми древній народ з глибокою історією, – вірш Олександри Гаврилюк, *** мені читали казки на ніч, – статтю Сергія Лащенка – Підляшшя в серці «материкового» українця, – розмову з Марією Рижик про акцію допомоги під час війни, – статтю Юрія Гаврилюка – Україна – бій за свободу. Росія – боротьба проти неминучого майбутнього (З редакторських нотаток 2014 року), – картину художника Артура Орльонова з описом – Україна Славетна,               – другу частину оповідання Юрія Плєви – Повісті з нашого села: Піліп, Ксеня і газети, – статтю Людмили Лабович з циклу «Про нашу мову просту – непросту» про війну і нещастя, – статтю Юрія Гаврилюка про село Міський Ліс з редакторською нотаткою – Дещо з «медоточивого» минулого, – статтю Славомира Савчука Куди піде наш підляський «рускій мір»?, – текст Юрія Гаврилюка про сім’ю Харламповичів, – спогади Ольги Фотініч про свою сім’ю Харламповичів, – хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту і Товариства Спадщина Підляшшя. Запрошуємо читати! Номер повністю в кольорі! Запрошуємо читати! Номер повністю в кольорі! Е-видання доступне за посиланням: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju **** W numerze 2/2022 „Nad Buhom i Narwoju” proponujemy: – artykuł Niny Grygoruk gwarą podlaską – Ruok w Kuraszewi – puost i wesna, – kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i gminach, – tekst Wiktorii Gać – Młodzież też przeżywa, – informację o tym, że nie ma już cerkwi w Zaworyczach, – artykuł Ludmiły Łabowicz o wojnie z punktu widzenia Podlasia, – artykuł Ihora Hyrycza – Kijów w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Rzeka Irpiń. Refleksje 22. Dnia, Tekst Marysi Rudskiej – Jak nigdy ważne jest to, że jesteśmy starożytnym narodem z dawną historią, – wiersz Aleksandry Gawryluk, – artykuł Serhija Łaszczenki – Podlasie w sercu Ukraińca, – rozmowę z Marią Ryżyk o akcji pomocy w czasie wojny, – artykuł Jurija Hawryluka – Ukraina – walka o wolność. Rosja – walka przeciw nieuniknionej przyszłości (z redaktorskich notatek 2014 roku), – obraz malarza Artura Orlonowa z opisem – Ukraina Sławetna, – drugą część opowiadania Jerzego Plewy – Powisti z naszoho seła: Pilip, Ksenia i hazety, – artykuł Ludmiły Łabowicz z cyklu „O naszej mowie prostej – nieprostej” o wojnie i nieszczęściu, – artykuł Jurija Hawryluka – Zagadka Mieśkoho Liesa, czyli skąd się wzięła wieś Pasieczniki Duże i przysiółek Siemiwołoki z redaktorską notatką o historii przczelarstwa, – artykuł Sławomira Sawczuka – Gdzie pójdzie nasz podlaski „ruski mir?”, – tekst Jurija Hawryluka o rodzinie Charłampowiczów, – wspomnienia Olgi Fotinicz  – Charłampowicze – rodzinna historia, zaczęta koło cerkwi w Rohaczach, – kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego oraz Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia. Zapraszamy do czytania! Numer jest w całości w kolorze. E-wydanie dostępne pod linkiem: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju