Останній номер

У номері 6/2022 «Над Бугом і Нарвою» пропонуємо: – текст «Fiłosof pud obstriełom», – статтю Славомира Савчука про Підляську науково-літературну нагороду, – матеріал Підляського наукового інституту та статтю Христини Костевич про VI Підляську українську наукову конференцію, – хроніку останніх подій не лише в підляських містах та ґмінах, – написану підляською говіркою статтю-спогад Ніни Григорук «Як колісь люде проводілі Піліпувку», – статтю Людмили Лабович про зиму, – Різдвяні вірші Василя Шляхтича, – статтю Сергія Лащенка «Символічний магніт Підляшшя», – продовження спогадів Ольги Фотініч про свою сім’ю Харламповичів, – статтю Юрія Гаврилюка про сучасний стан Каменецької вежі на історичному Підляшші, – продовження циклу Юрія Гаврилюка про православну парафіяльну мережу над Бугом і Нарвою наприкінці ХІХ ст., – текст Людмили Лабович з циклу «Про нашу мову просту – непросту» про нерозумних – «Дурень думкою богатіеє», – статтю Ігоря Гирича про десакралізацію російської культури, – статтю Юрія Гаврилюка «Gród kamieniecki – rekonstrukcja według najnowszych badań», – дебют Рафала Дидича на сторінках часопису зі статтею про початки української преси на території Підляшшя, – статтю Тадея Карабовича «З історичної перспективи про видання Оскара Кольберга «Chełmskie», – хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту, Товариства Спадщина Підляшшя і Товариства друзів скансену в Козликах. Разом з № 6/2022 «Над Бугом і Нарвою» – календар на 2023 рік! Запрошуємо читати! Номер повністю в кольорі! Е-видання доступне за посиланням: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju **** W numerze 6/2022 „Nad Buhom i Narwoju” proponujemy: – tekst „Filosof pud obstriełom” – artykuł Sławomira Sawczuka o Podlaskiej Nagrodzie Naukowo-Literackiej, – materiał Podlaskiego Instytutu Naukowego oraz artykuł Krystyny Kościewicz o VI Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej, – kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i gminach, – napisany gwarą artykuł-wspomnienie Niny Grygoruk „Jak koliś lude prowodili Pilipowku”, – artykuł Ludmiły Łabowicz o zimie, – Bożonarodzeniowe wiersze Wasyla Szlachtycza, – artykuł Serhija Łaszczenki „Символічний магніт Підляшшя”, – kontynuację wspomnień Olgi Fotinicz o swojej rodzinie Charłampowiczach, – artykuł Jurija Hawryluka o współczesnym stanie kamienieckiej wieży na historycznym Podlasiu, – kontynuację cyklu Jurija Hawryluka o prawosławnej sieci parafialnej nad Bugiem i Narwią u schyłku XIX w., – tekst Ludmiły Łabowicz z cyklu „O naszej mowie prostej – nieprostej” o nierozumnych – „Dureń dumkoju bohatieje”, – nadzwyczaj ciekawą analizę Ihora Hyrycza o desakralizacji kultury rosyjskiej, – artykuł Jurija Hawryluka „Gród kamieniecki – rekonstrukcja według najnowszych badań”, – debiut Rafała Dydycza na łamach czasopisma z artykułem o początkach prasy ukraińskiej na Podlasiu, – artykuł „Tadeusza Karabowicza „З історичної перспективи про видання Оскара Кольберга «Chełmskie»”, – kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego, Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia oraz Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach. Razem z nrem 6/2022 „Nad Buhom i Narwoju” – kalendarz na 2023 rok! Zapraszamy do czytania! Numer jest w całości w kolorze. E-wydanie dostępne pod linkiem: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju