Останній номер

У номері 1/2023 «Над Бугом і Нарвою» пропонуємо:

– про пори українського року,

– текст про новорічну зустріч Президентського подружжя,

– статтю Юрія Гаврилюка про князя Ярослава та чернця Антонія – героїв руського минулого,

– хроніку останніх подій не лише в підляських містах та ґмінах,

– статтю Христини Костевич про маланку з Черемшиною,

– інтерв’ю Юрія Гаврилюка з Іваном Парнікозою – «На півночі височів у тумані історії і вабив до себе таємничий Дорогичин»,

– статтю Славомира Савчука про кліщелівських гончарів,

– продовження записок з фронту Данила Сафронова,

– текст Юрія Плєви про села Ґуорне, Дуольне і Бєльщизну на картах кінця 18 ст.,

– продовження циклу Юрія Гаврилюка про православну парафіяльну мережу над Бугом і Нарвою наприкінці ХІХ ст. – парафія Ботьки,

– статтю Людмили Лабович з циклу «Про нашу мову просту – непросту» про грання в карти,

– текст «Карти по-козацькому»,

– вірш Володимира Сосни «Ринок в Більську у четвер» разом з кадрами з фільму, які показують давній більськовий ринок,

– текст Людмили Лабович про пісню «Прилітає чорни ворон чисту воду піті»,

– вірш Юлії Юрдиги «Лист до мами»,

– статтю Юрія Гаврилюка «Горе наше горе, як на світи жити?!» про набожні пісні,

– хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту, Товариства Спадщина Підляшшя і Товариства друзів скансену в Козликах.

Запрошуємо читати! Номер повністю в кольорі! Е-видання доступне за посиланням: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

****

W numerze 1/2023 „Nad Buhom i Narwoju” proponujemy do czytania:

– o porach roku ukraińskiego,

– tekst o noworocznym spotkaniu Pary Prezydenckiej,

– artykuł Jurija Hawryluka „Kniaź Jarosław i czerneć Antonij – bohaterzy naszych ruskich dziejów”,

– kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i gminach,

– artykuł Krystyny Kościewicz o Małance z Czeremszyną,

– wywiad Jurija Hawryluka z Iwanem Parnikozą,

– artykuł Sławomira Sawczuka o kleszczelowskich garncarzach,

– kontynuację zapisków z frontu Danyła Safronowa,

– tekst Jerzego Plewy „Guorne, Duolne i Bielszczyzna na mapie końca XVIII wieku”,

– kontynuację cyklu Jurija Hawryluka o prawosławnej sieci parafialnej nad Bugiem i Narwią u schyłku XIX w.,

– artykuł Ludmiły Łabowicz z cyklu „O naszej mowie prostej – nieprostej” – o graniu w karty,

– wiersz Włodzimierza Sosny „Rynok w Bilśku w czetwer” wraz z kadrami z filmu ukazującego dawny bielski rynek,

– tekst Ludmiły Łabowicz o pieśni „Prylitaje czorny woron czystu wodu piti”,

– wiersz Julii Jurdyhy „Лист до мами”,

– artykuł Jurija Hawryluka „Hore nasze hore, jak na swity żyty?!” o pieśniach nabożnych,

– kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego, Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia oraz Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach.

Zapraszamy do czytania! Numer jest w całości w kolorze. E-wydanie dostępne pod linkiem: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju