Останній номер

У номері 6/2023 «Над Бугом і Нарвою» пропонуємо:

– редакторську статтю Юрія Гаврилюка «Етос у петлі історії»,

– статтю про урочисте вручення Підляської науково-літературної нагороди,

– хроніку подій не лише в підляських містах та ґмінах,

– фоторепортаж Юрія Гаврилюка «”Пудляська осень” знов до Більська завітала»,

– статтю Григорія Купріяновича «Підляська українська наукова конференція “Роль міст у минулому Підляшшя”»,

– статтi Юрія Гаврилюка «Michał Bobrowski – odkrywca Kodeksu Supraskiego» та «Супрасльський збірник ХІ ст. – з-під болгарського чи руського пера»,

– статтю Юрія Плеви про традиційне господарювання в підляських селах,

– текст про Григорія Квітку-Основяненка,

– редакторську статтю «Тут православни живут і по-нашому гороват»,

– статтю Людмили Лабович «У Гайнівці “Пішемо по-свойому”»,

– oповідання Юрія Плеви «Жаворонок в Америку поїехав»,

– статтю Людмили Лабович про літературну зустріч лауреатів конкурсу «Пішемо по-свойому» в Дубичах Церковних,

– цикл oповідань Леокадії Саєвич «Билі будні, билі свята, било…”,

– історію Кліщель у фотографіях,

– хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту, Товариства Спадщина Підляшшя і Товариства друзів скансену в Козликах.

Запрошуємо читати! Номер повністю в кольорі! Е-видання доступне за посиланням: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

****

W numerze 6/2023 „Nad Buhom i Narwoju” proponujemy do czytania:

– redaktorski artykuł Jurija Hawryluka „Етос у петлі історії”,

– artykuł o uroczystym wręczeniu Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej,

– kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i gminach,

– fotoreportaż Jurija Hawryluka „”Пудляська осень” знов до Більська завітала”,

– artykuł Grzegorza Kuprianowicza o Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej “Rola miast w dziejach Podlasia”,

– artykuły Jurija Hawryluka „Michał Bobrowski – odkrywca Kodeksu Supraskiego”»” oraz “Супрасльський збірник ХІ ст. – з-під болгарського чи руського пера”,

– artykuł Jerzego Plewy o tradycyjnej gospodarce na podlaskich wsiach,

– tekst o Grzegorzu Kwitce-Osnowjanence,

– redaktorski artykuł “Тут православни живут і по-нашому гороват”,

– artykuł Ludmiły Łabowicz o spotkaniu literackim laureatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” w Hajnówce,

– opowiadanie Jerzego Plewy “Żaworonok w Ameryku pojiechaw”,

– artykuł Ludmiły Łabowicz o spotkaniu literackim laureatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” w Dubiczach Cerkiewnych,

– cykl opowiadań Leokadii Sajewicz “Byli budni, byli swjata, było…”,

– historię Kleszczel na fotografiach,

– kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego, Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia oraz Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach.

Zapraszamy do czytania! Numer jest w całości w kolorze. E-wydanie dostępne pod linkiem: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju