Останній номер

У номері 5/2021 «Над Бугом і Нарвою» прочитаєте:

– хроніку останніх подій не лише в підляських містах та ґмінах,

– редакторську рефлексію про 30-ту річницю Незалежності України,

– статтю Славомира Савчука про цьогорічне свято «На Івана, на Купала»,

– біографічний список найважливіших постатей, що народилися на Підляшші або пов’язані з нашим регіоном,

– статтю Людмили Лабович про Денний будинок допомоги в Шостакові,

– розповідь Маріюша Михальчука про цікаві поїздки в гори Бещади,

– рефлексії Юрія Гаврилюка про філософію писання по-нашому, тобто підляською говіркою,

– першу частину спогадів 98-річного Колі Мороза з Шостакова про примусові роботи в Німеччині, записані Юрієм Плевою,

– статтю Юрія Гаврилюка про український видавничий рух 1980-х років,

– статтю Людмили Лабович з циклу «Про нашу мову просту – непросту», тим разом про приказки про підляські села – «Як не знаєш гора – то возьмі жуонку з Мора»,

– продовження досліджень українськомовної спадщини Миколи Янчука,

– статтю Катерини Воєводи про ритуали, пов’язані з будовою хати,

– четверту частину опису звичаїв пов’язаних зі смертю «Труна кішені не має» у фольклорних записах Людмили Лабович,

– статтю Юрія Гаврилюка про Підляшшя та сусідні регіони під час біженства,

– останню частину спогадів Анатолія Стефанюка – хлопця з акції “Вісла”,

– літературний «Хронологіон» Юрія Гаврилюка,

– про гумор «Трохи сміхом, трохи жартом!»,

– хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту, Товариства Спадщина Підляшшя та Товариства друзів скансену в Козликах.

Запрошуємо читати!

****

W numerze 5/2021 „Nad Buhom i Narwoju” przeczytacie:

– kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i gminach,

– redaktorską refleksję w związku z 30-leciem Niepodległości Ukrainy,

– artykuł Sławomira Sawczuka o tegorocznym święcie „Na Iwana, na Kupała”,

– biograficzny spis ważnych postaci urodzonych na Podlasiu lub związanych z naszym regionem,

– artykuł Ludmiły Łabowicz o Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie,

– opowieść Mariusza Michalczuka o ciekawych wędrówkach w Bieszczady,

– refleksje Jurija Hawryluka o filozofii pisania po naszomu, czyli gwarą podlaską,

– pierwszą część wspomnień 98-letniego Koli Moroza z Szostakowa z robót przymusowych w Niemczech, zapisane przez Jerzego Plewę,

– artykuł Jurija Hawryluka na temat ukraińskiego ruchu wydawniczego lat 80.,

– artykuł Ludmiły Łabowicz z cyklu „O naszej mowie prostej – nieprostej”, tym razem o przysłowiach na temat wsi podlaskich – „Jan ne znajesz hora – to woźmi żuonku z Mora”,

– kontynuację badań ukraińskojęzycznej spuścizny Mikoły Janczuka,

– artykuł Katarzyny Wojewody o obrzędach związanych z budową domu,

– czwartą część opisu podlaskich zwyczajów związanych ze śmiercią „Truna kiszeni ne maje” w zapisach folklorystycznych Ludmiły Łabowicz,

– artykuł Jurija Hawryluka o Podlasiu i sąsiednich regionach podczas bieżeństwa,

– ostatnią część wspomnień Anatola Stefaniuka – chłopca z akcji “Wisła”,

– literacki „Chronologion” Jurija Hawryluka,

– o humorze „Trochę śmiechem, trochę żartem!”,

– kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego, Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia oraz Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach.

Zapraszamy do czytania!