Останній номер

У номері 3/2024 «Над Бугом і Нарвою» пропонуємо:

– статтю про більську презентацію 14-томника Лесі Українки,

– тексти про останні події Союзу українців Підляшшя – Декламаторський конкурс «Українське слово» та Конкурс української пісні «З підляської криниці»,

– хроніку подій не лише в підляських містах та ґмінах,

– текст Аліни Лукашевич «Хмари і Тімошка»,

– статтю Євгенії Жабінської «Як подолати інтелектуальну лінь?»,

– текст про проф. Віктора Мойсієнка, який пішов воювати на фронті,

– статтю Віктора Яручика про антологію «Країна свойого слова»,

– статтю Юрія Гаврилюка «Поміж Володимиром, Києвом та Супраслем. Короткий нарис з етноконфесійної історії Більська і Підляшшя у першій половині 16 ст.»,

– другу статтю Юрія Бідношиї «Феномен писемних діалектних текстів (наївна поезія Північного Підляшшя)», тим разом про Володимира Сосну,

– текст Юрія Гаврилюка «Історична пам’ятка 16 ст. при телятицькій церкві»,

– третю частину розповіді про весілля в Курашеві,

– статтю Славомира Савчука про життя Михайла Людвічука, колишнього жителя села Гусакі, який пам’ятав ще часи біженства,

– практичний словничок для слухаючих і читаючих,

– хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту, Товариства Спадщина Підляшшя і Товариства друзів скансену в Козликах.

Запрошуємо читати! Номер повністю в кольорі! Е-видання доступне за посиланням: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

****

W numerze 3/2024 „Nad Buhom i Narwoju” proponujemy do czytania:

– artykuł o prezentacji w Bielsku Podlaskim 14-tomowego wydania utworów Łesi Ukrainki,

– teksty o ostatnich wydarzeniach Związku Ukraińców Podlasia – Konkursie Recytatorskim „Ukraińskie Słowo” oraz Konkursie Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci”,

– kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i wsiach,

– tekst Aliny Łukaszewicz „Chmary i Timoszka”,

– artykuł Eugenii Żabińskiej „Jak przezwyciężyć lenistwo intelektualne”,

– tekst o prof. Wiktorze Mojsijenku, który poszedł walczyć na froncie,

– artykuł Wiktora Jaruczyka poświęcony antologii piśmiennictwa ukraińskojęzycznego Podlasia „Країна свойого слова”,

– artykuł Jurija Hawryluka o etnowyznaniowej historii Bielska Podlaskiego i Podlasia w pierwszej połowie XVI w.,

– drugi artykuł Jurija Bidnoszyi o fenomenie tekstów gwarowych na podstawie poezji naiwnej Podlasia, tym razem poświęcony poezji Włodzimierza Sosny,

– tekst Jurija Hawryluka o zabytku historycznym z XVI w. przy cerkwi w Telatyczach,

– trzecią część opowieści o weselu w Kuraszewie,

– artykuł Sławomira Sawczuka o życiu Michała Ludwiczuka, dawnego mieszkańca wsi Husaki, który pamiętał jeszcze czasy bieżeństwa,

– praktyczny słowniczek dla słuchających i czytających po ukraińsku,

– kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego, Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia oraz Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach.

Zapraszamy do czytania! Numer jest w całości w kolorze. E-wydanie dostępne pod linkiem: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju