Останній номер

У номері 3/2021 «Над Бугом і Нарвою» прочитаємо:

– статтю Магдалини Яким’юк про великодні традиції села Грабовець,

– підляською говіркою про Великдень,

– хроніку останніх подій не лише в підляських містах та ґмінах,

– рефлексії Григорія Купріяновича у зв’язку з Національним переписом населення 2021 року – чому слід вписувати православне віросповідання,

– про проєкт «Ти не сам» у Шостакові,

– про молодь в Більська у Радіо Ортодоксія,

– біографічний список найважливіших постатей, що народилися на Підляшші або пов’язані з нашим регіоном,

– оповідання Юрія Плеви «Бандюга влюбівся»,

– чергову статтю Юрія Гаврилюка про історію Гайнівки, яка цього року святкує 70-ту річницю надання міських прав,

– про підляську говіркову лексику, що пов’язана з питтям – «Прощай розум – здоров дурнота»,

– вірші Івана Киризюка з циклу «Смак рідного»,

– статтю Юрія Гаврилюка про значення в історії українського театру сім’ї Тобілевичів та про український театр у селі Кленики в ґміні Чижі,

– рецензію Ірини Клименко платівки «Głosy kobiet» гурту «Z lasu»,

– статтю Людмили Лабович про український фольклор Підляшшя в міжвоєнних дослідженнях Станіслава Двораковського,

– про милейчицьку праісторію,

– продовження «Спогадів хлопця з акції «Вісла»,

– хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту та Товариства Спадщина Підляшшя.

Запрошуємо читати!

****

W numerze 3/2021 „Nad Buhom i Narwoju” przeczytamy:

– artykuł Magdaleny Jakimiuk o tradycjach wielkanocnych wsi Grabowiec,

– gwarą podlaską o Wielkanocy,

– kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i gminach,

– refleksje Grzegorza Kuprianowicza w związku z Narodowym Spisem Powszechnym 2021 r. – dlaczego należy wpisywać wyznanie prawosławne,

– o projekcie „Nie jesteś sam” w Szostakowie,

– biograficzny spis ważnych postaci urodzonych na Podlasiu lub związanych z naszym regionem,

– opowiadanie Jerzego Plewy „Bandiuha wlubiwsia”,

– kolejny artykuł Jerzego Hawryluka o dziejach Hajnówki, która w tym roku obchodzi 70-lecie nadania praw miejskich,

– o podlaskiej leksyce gwarowej związanej z piciem – Proszczaj rozum – zdorow durnota”,

– wiersze Jana Kiryziuka z cyklu „Смак рідного”,

– artykuł Jerzego Hawryluka o znaczeniu rodziny Tobiłewiczów w historii teatru ukraińskiego oraz o teatrze ukraińskim we wsi Klejniki w gminie Czyże,

– recenzję Iryny Kłymenko płyty „Głosy kobiet” grupy „Z lasu”,

– artykuł Ludmiły Łabowicz o folklorze ukraińskim Podlasia w badaniach międzywojennych Stanisława Dworakowskiego,

– o milejczyckiej prahistorii,

– kontynuację „Wspomnień chłopca z akcji „Wisła””,

– kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego oraz Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia.

Zapraszamy do czytania!