Останній номер

У номері 4/2023 «Над Бугом і Нарвою» пропонуємо:

– редакторську статтю Юрія Гаврилюка «Пудляська натуральность форми»,

– хроніку подій не лише в підляських містах та ґмінах,

– Протокол праць журі Підляського літературного конкурсу «Пішемо по свойому»,

– статтю Єви Почтар «Конкурс «Пішемо по свойому»: мої підляські екскізи»,

– текст Христини Костевич «Rodzime obrazy i słowa»,

– інтерв’ю з Миколаєм Яновськім «І показаті тоє, што малюю, і штось заняті»,

– вірш Василя Петручука «Жнива»,

– інтерв’ю з Євгенією Гаврилюк «Ми відповідальні за те, чи наші онуки будуть говорити по-свойому»,

– «Іstok i Witowo na mapie końca XVIII wieku»,

– статтю Людмили Лабович з циклу «Про нашу мову просту – непросту» про чистоту і непорядок,

– продовження циклу Юрія Гаврилюка про православну парафіяльну мережу над Бугом і Нарвою наприкінці ХІХ ст. – парафія Версток,

– статтю Лесі Рупняк «Диво-літо посеред болю»,

– спогад Людмили Лабович про Леонілу Смоліковську та театр у Кліщелях,

– п’єсу Олени Алексіюк «Тімошка», яка зайняла перше місце в категорії «драма» в Підляському літературному конкурсі «Пішемо по-свойому»,

– хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту, Товариства Спадщина Підляшшя і Товариства друзів скансену в Козликах.

Запрошуємо читати! Номер повністю в кольорі! Е-видання доступне за посиланням: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

****

W numerze 4/2023 „Nad Buhom i Narwoju” proponujemy do czytania:

– redaktorski artykuł Jurija Hawryluka „Пудляська натуральность форми”,

– kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i gminach,

– protokół prac Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”,

– artykuł Ewy Pocztar o Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”,

– tekst Krystyny Kościewicz „Rodzime obrazy i słowa”,

– wywiad z Mikołajem Janowskim „I pokazati toje, szto maluju, i sztoś zaniati”,

– wiersz Bazylego Pietruczuka „Żniwa”

– wywiad z Eugenią Gawryluk „Ми відповідальні за те, чи наші онуки будуть говорити по-свойому”,

– „Іstok i Witowo na mapie końca XVIII wieku”,

– artykuł Ludmiły Łabowicz z cyklu „O naszej mowie prostej – nieprostej” – o czystości i nieporządku,

– kontynuację cyklu Jurija Hawryluka o prawosławnej sieci parafialnej nad Bugiem i Narwią u schyłku XIX w. – parafia Werstok,

– artykuł Łesi Rupniak „Диво-літо посеред болю”,

– wspomnienie Ludmiły Łabowicz o Leonile Smolikowskiej oraz teatrze w Kleszczelach,

– sztukę Heleny Aleksiejuk „Timoszka”, która zajęła I miejsce w kategorii „dramat” w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”,

– kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego, Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia oraz Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach.

Zapraszamy do czytania! Numer jest w całości w kolorze. E-wydanie dostępne pod linkiem: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju