O NAS

Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” ukazuje się od lata 1991 roku (w Internecie od 1999 roku). Jest wydawane co dwa miesiące w Bielsku Podlaskim. To jedno z najważniejszych pism ukraińskich w Polsce. Artykuły w nim drukowane są w języku ukraińskim i polskim, niektóre w podlaskich gwarach języka ukraińskiego. Poświęcone są one przede wszystkim historii, kulturze, tradycji, literaturze i ukraińskiemu życiu społeczno-kulturalnemu oraz oświatowemu, przede wszystkim na Północnym, ale także na Południowym Podlasiu, ponadto na Chełmszczyźnie, Ziemi Brzeskiej i innych regionach, w których mieszkają Ukraińcy. Główne motto redakcji: „Pisać o tym, o czym nie piszą inni”.

Czasopismo ukazuje się w całości w kolorze w nakładzie 1200 egzemplarzy.

Redakcja

Wiktoria Gać

Jurij Hawryluk (Jerzy Gawryluk) – redaktor naczelny

Andrzej Jekaterynczuk

Ludmiła Łabowicz – sekretarz

Anna Pabjan

Jerzy Plewa

Wydawca

Związek Ukraińców Podlasia

ul. Kryniczna 14

17-100 Bielsk Podlaski

Rachunek bankowy wydawcy:

41 1240 5253 1111 0000 5712 5402

Dwumiesięcznik ukazuje się dzięki dotacji z budżetu państwa.

Nie wszystkie opinie wyrażone na łamach naszego czasopisma wyrażają poglądy redakcji.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo ich redagowania, skracania oraz zmiany tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.