КУЛЬТУРА,  Новини,  ПОДІЇ

СуперФестин у Кривуой – SuperFestyn u Krywuoj (fotoreportaż)

СуперФестин у Кривуой

Кривая – надзвичайно симпатичне село у Більськовуй ґміні, в якому солтисує Іван Якімчук, а в солецькуй раді начальнік – Ростіслав Яконюк. В мінулому рокові збудована била тут сцена на пляцові за світліцьою, алє через пандемію на першу імпрезу пришлось пождаті. В суботу, 31 ліпня, одбилось сєї сцени одкритє – з участю вуойт Раїси Раєцької, а тоже єїне посвяченє, з чим справівся о. Іван Степанюк, настоятель Щитувської парафії (за хор церковни виступіла «Родина»). А послі – ново одкриту сцену зачалі обтанцьовуваті і оспі’евуваті – концертово!

Авторові-редакторові через потребу з’явітіся й на інших імрезах, якімі тамтой день обродів, удалося сфотографоваті оно виступи більськового «Ранку» (співочої й танцьовальної груп – онукі кривлян в їх тоже виступают), а послі ще дуб’яжинської «Родини». Далі’ей в пляні билі виступи ще кількох ансамблюв, як «Луна» з Парцьова, «Вервочкі» і «Фермата» з Вуорлі, солісткі Вікторії Гаць, а на кунець капелі з Гайнувкі.

Справа зрозумі’ела, што господарі’е імпрези задбалі не оно про програму артистичну, алє й кулінарну – частовалі тушоною капустою, канапкою зо шмальцьом і огурком квашеним, а послі ще й ковбаскою печеною… Оно слухаті, дівітісь і облізуватісь! (РеД)

фото: Юрій Гаврилюк

SuperFestyn u Krywuoj

Krywaja – nadzwyczajno sympatyczne seło u Bіlśkowuj gmіnі, w jakomu sołtysuje Іwan Jakіmczuk, a w sołećkuj radі naczalnіk – Rostіsław Jakoniuk. W mіnułomu rokowі zbudowana była tut scena na placowі za swіtlіcioju, ale czerez pandemіju na perszu іmprezu pryszłoś pożdatі. W subotu, 31 lіpnia, odbyłoś sieji sceny odkrytie – z uczastiu wuojt Rajisy Rajećkoji, a toże jejine poswjaczenie, z czym sprawіwsia o. Іwan Stepaniuk, nastojatel Szczytuwśkoji parafіji (za chor cerkowny wystupіła «Rodyna»). A posli – nowo odkrytu scenu zaczali obtanciowuwatі і ospі’ewuwatі – koncertowo!

Awtorowі-redaktorowі czerez potrebu zjawіtіsia j na іnszych іmrezach, jakіmі tamtoj deń obrodіw, udałosia sfotohrafowatі ono wystupy bіlśkowoho «Ranku» (spіwoczoji j tanciowalnoji hrup – onukі krywlan w jich toże wystupajut), a posli szcze dubjażynśkoji «Rodyny». Dali’ej w planі byli wystupy szcze kіlkoch ansambluw, jak «Łuna» z Parciowa, «Werwoczkі» і «Fermata» z Wuorli, solistkі Wіktorіji Hać, a na kuneć kapeli z Hajnuwkі.

Sprawa zrozumі’eła, szto hospodarі’e іmprezy zadbali ne ono pro prohramu artystycznu, ale j kulinarnu – czastowali tuszonoju kapustoju, kanapkoju zo szmalciom і ohurkom kwaszenym, a posli szcze j kowbaskoju peczenoju… Ono słuchatі, dіwіtіś і oblizuwatіś! (ReD)

foto: Jurij Hawryluk

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *