Останній номер

У номері 3/2022 «Над Бугом і Нарвою» пропонуємо:

– календар літніх і осінніх подій на Підляшші,

– статтю головного редактора Юрія Гаврилюка «Час нищить минуле, тобто мусимо «винайти себе» по-новому»,

– текст Людмили Лабович і Анни Паб’ян про Конкурс української пісні «З Підляської криниці»,

– хроніку останніх подій не лише в підляських містах та ґмінах,

– статтю Ніни Григорук підляською говіркою – Руок у Курашеві – од початку ліета до кунця осені,

– текст Анни Паб’ян – Коли подбаємо про наш світ – він стане чистішим,

– статтю Катерини Купріянович про Великопісну прощу на Святу Гору Грабарку,

– розмову Агнешки Парфінюк з Ростиславом Крамарем,

– текст Анни Щиґол «Бібліотека – світ в одному місці»,

– статтю Людмили Лабович про російську пропаганду під час війну в Україні,

– статтю Сергія Лащенка – Уроки біженства. Погляд через століття,

– статтю Мирослава Трохановського – Українці почерпають велику силу з духа Козачини, а також тексти про творчість лемківського художника,

– статтю Ігоря Гирича «З крові і руїни постає новітня Україна»,

– Підляські враження біженки з України авторства Ольги Засєдатєлєвої,

– статтю Людмили Лабович з циклу «Про нашу мову просту – непросту» про вроду,

– третю частину оповідання Юрія Плєви – Повісті з нашого села: Піліп, Ксеня і газети,

– дві статті Юрія Гаврилюка про Каменецьку вежу,

– продовження спогадів Ольги Фотініч про свою сім’ю Харламповичів,

– статтю Юрія Гаврилюка про Павла Харламповича,

– оповідання-спогад Миколая Яновського про вродливу Валю з Білорусі,

– З підляського архіву – позиція українського середовища Підляшшя щодо дій Російської Федерації,

– хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту, Товариства Спадщина Підляшшя і Товариства друзів скансену в Козликах,

– інформацію про Підляський літературний конкурс «Пішемо по-свойому».

Запрошуємо читати! Номер повністю в кольорі! Е-видання доступне за посиланням: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

****

W numerze 3/2022 „Nad Buhom i Narwoju” proponujemy:

– kalendarium letnich i jesiennych wydarzeń na Podlasiu,

– artykuł redaktora naczelnego Jurija Hawryluka „Czas niszczy przeszłość, ale musimy „wynaleźć siebie” na nowo,

– tekst Ludmiły Łabowicz i Anny Pabjan o Konkursie Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji krynyci”,

– kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i gminach,

– artykuł Niny Grygoruk gwarą podlaską – Ruok w Kuraszewi – od oczątku lieta do kuncia oseni,

– tekst Anny Pabjan – Gdy zadbamy o nasz świat – będzie on czystszy,

– artykuł Katarzyny Kuprianowicz o wielkopostnej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę,

– rozmowę Agnieszki Parfieniuk z Rostysławem Kramarem,

– tekst Anny Szczygoł – Biblioteka – świat w jednym miejscu,

– artykuł Ludmiły Łabowicz o propagandzie rosyjskiej podczas wojny na Ukrainie,

– artykuł Serhija Łaszczenki – Lekcje bieżeństwa. Spojrzenie z perspektywy stuleci,

– artykuł Mirosława Trochanowskiego – Ukraińcy czerpią wielką siłę z ducha Kozaczyzny, a także teksty o twórczości łemkowskiego malarza,

– artykuł Ihora Hyrycza – Z krwi i ruiny powstaje nowa Ukraina,

– Podlaskie wrażenia uchodźczyni z Ukrainy autorstwa Olhy Zasiedatielevoji,

– artykuł Ludmiły Łabowicz z cyklu „O naszej mowie prostej – nieprostej” o urodzie,

– trzecią część opowiadania Jerzego Plewy – Powisti z naszoho seła: Pilip, Ksenia i hazety,

– dwa artykuły Jurija Hawryluka o kamienieckiej wieży,

– kontynuację wspomnień Olgi Fotinicz  – Charłampowicze – rodzinna historia, zaczęta koło cerkwi w Rohaczach,

– artykuł Jurija Hawryluka o Pawle Charłampowiczu,

– opowiadanie-wspomnienie Mikołaja Janowskiego o Wali z Białorusi,

– Z podlaskiego archiwum – Stanowisko środowiska ukraińskiego Podlasia w obliczu działań Federacji Rosyjskiej,

– kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego, Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia oraz Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach,

– informację o Podlaskim Konkursie Literackiem „Piszemo po swojomu”.

Zapraszamy do czytania! Numer jest w całości w kolorze. E-wydanie dostępne pod linkiem: https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju