Останній номер

У номері 4/2021 «Над Бугом і Нарвою» прочитаєте:

– хроніку останніх подій не лише в підляських містах та ґмінах,

– статтю Магдалини Яким’юк про цьогорічне Євробачення та успіх у ньому українського гурту Go-A,

– інформацію Анни Паб’ян про платівку з кожинськими піснями,

– статтю Юрія Плеви про перші переписи населення в ґміні Чижі,

– записи Людмили Лабович про народні звичаї, пов’язані зі святом Спаса,

– цикл п’ятьох статей, які є результатом досліджень Юрія Гаврилюка, про історію Святої Гори Грабарки, церкви у святому місці та найближчої околиці – сіл сім’ятицької парафії,

– спогади Григорія Купріяновича про Владику Адама – до 5-х роковин смерті архиєпископа,

– статтю Людмили Лабович з циклу «Про нашу мову просту – непросту», тим разом про підляську говіркову лексику, що пов’язана з їжею – «Вата чи вовна, аби кішка повна»,

– спогади Вікторії Гаць про поїздку до монастиря у Войнові,

– хроніку організаційного життя Союзу українців Підляшшя, Підляського наукового інституту та Товариства друзів скансену в Козликах.

Запрошуємо читати!

****

W numerze 4/2021 „Nad Buhom i Narwoju” przeczytacie:

– kronikę ostatnich wydarzeń nie tylko w podlaskich miastach i gminach,

– artykuł Magdaleny Jakimiuk o tegorocznej Eurowizji i sukcesie na niej ukraińskiej grupy Go-A,

– informacje Anny Pabjan na temat płyty z pieśniami z Kożyna,

– artykuł Jerzego Plewy na temat pierwszych spisów ludności w gminie Czyże,

– zapisy Ludmiły Łabowicz zwyczajów ludowych związanych ze świętem Przemienienia Pańskiego,

– cykl pięciu artykułów, które są rezultatem badań Jerzego Hawryluka, poświęconych historii Świętej Góry Grabarki, cerkwi w tym świętym miejscu oraz najbliższej okolicy – wsi w parafii siemiatyckiej,

– wspomnienia Grzegorza Kuprianowicza o arcybiskupie Adamie z okazji piątej rocznicy śmierci,

– artykuł Ludmiły Łabowicz z cyklu „O naszej mowie prostej – nieprostej”, tym razem o podlaskiej leksyce gwarowej związanej z jedzeniem – „Wata czy wowna, aby kiszka powna”,

– wspomnienia Wiktorii Gać z wyjazdu do monasteru w Wojnowie,

– kronikę życia organizacyjnego Związku Ukraińców Podlasia, Podlaskiego Instytutu Naukowego oraz Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach.

Zapraszamy do czytania!