МОВА,  Наші статті,  ПОДІЇ

Piszy po-swojomu i tym pochwalisia!

Zapraszamy do udziału w Podlaskim Konkursie Literackim

Piszesz „po-swojomu”, a może chciałbyś spróbować? Ten konkurs jest właśnie dla ciebie! Od początku 2022 roku można przesyłać prace na Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu”, który jest organizowany przez Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

Ukraińskie gwary Podlasia są naszym unikalnym, chociaż bardzo często niedocenianym bogactwem. Świadczą one o naszym kulturowym zakorzenieniu, a także są dowodem na wielowiekową obecność na tym terenie – w okolicach Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz. Niestety „po-swojomu” (jak się potocznie określa gwary ukraińskie Podlasia między Bugiem a Narwią) mówią już głównie przedstawiciele starszego i średniego pokolenia, młodzież na wsiach, a tym bardziej w miastach, posługuje się niemalże wyłącznie językiem polskim. Dlatego też jedną z ważnych kwestii jest zachowanie naszego języka, przy czym nie tylko w kontaktach codziennych, ale też w formie pisanej – w twórczości literackiej.

Celem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” jest zachęcenie osób, które znają i używają ukraińskich gwar Podlasia, do twórczości literackiej we własnym języku. Bo skoro można „howoryti / howoryty po-swojomu”, to można również „pisati / pisaty / pysaty po-swojomu!”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie co najmniej jednego oryginalnego utworu literackiego napisanego ukraińską gwarą Podlasia. Można przesyłać prace pisane zarówno cyrylicą, jak i alfabetem łacińskim.

Do konkursu można zgłaszać różnego rodzaju utwory. Mogą to być np. utwory poetyckie lub prozatorskie (opowiadania, nowele czy nawet powieści), wspomnienia, bajki, opowieści, utwory reportażowe, utwory publicystyczne, a także inne utwory mające charakter literacki w szerokim tego znaczeniu. Mogą to być również nowe formy, bardziej odpowiadające młodszym użytkownikom gwar, np. komiksy. Wybór gatunku literackiego organizatorzy pozostawiają uczestnikom, aby zachęcić ich do kreatywności w poszukiwaniu formy wyrazu artystycznego. Nie ma ograniczeń związanych z objętością utworu. Nie ma też ograniczeń wiekowych. Każdy – i młody, i ten trochę starszy – może pisać „po-swojomu”.

Utwory literackie można przesyłać do 31 grudnia 2022 r., a więc czas na przemyślenie, napisanie oraz nadesłanie na konkurs jest dość długi.

Prace z dopiskiem KONKURS LITERACKI należy przesłać pocztą na adres organizatora:

Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”

skr. poczt. 26

17-100 Bielsk Podlaski

lub na adres mailowy konkursu: poswojomu@gmail.com

Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż trzy utwory literackie, w tym stanowiące całość cykle wierszy, poematy, cykle opowiadań itp. Każdy z utworów (cykli) będzie oceniany oddzielnie.

W zależności od liczby nadesłanych prac konkursowych w poszczególnych gatunkach będą one podzielone na różne – co najmniej trzy – kategorie. Zanonimizowane prace zostaną przekazane dla czteroosobowego jury, w skład którego wejdą uznani pisarze oraz filologowie, specjalizujący się w problematyce ukraińskich gwar Podlasia.

Laureatom i uczestnikom konkursu wręczone zostaną dyplomy laureatów oraz nagrody rzeczowe i bony, na które przewidziano łączną kwotę 10 tys. zł. Warto więc się postarać.

Prace jury będą trwać na początku 2023 r. Po ich zakończeniu i podjęciu decyzji jury przedstawi wyniki, które zostaną publicznie ogłoszone w maju-czerwcu 2023 r. Nagrodzone utwory literackie lub ich fragmenty, ewentualnie także inne utwory przesłane na konkurs, zostaną opublikowane na stronach internetowych Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” i Związku Ukraińców Podlasia, na Facebooku oraz w mediach. Ukażą się również na łamach naszego czasopisma – „Nad Buhom i Narwoju”.

Elementem ściśle łączącym się z promocją konkursu, a także zachęcającym i przygotowującym do udziału w nim, będą warsztaty literackie dla potencjalnych uczestników konkursu. Będą je prowadzić uznani pisarze oraz filologowie, specjalizujący się w problematyce ukraińskich gwar Podlasia. Odbędą się trzy warsztaty o różnorodnej problematyce, a ich tematyka będzie obejmować w szczególności zagadnienia związane z ukraińskimi gwarami Podlasia oraz techniką pisania utworów literackich. Bez wątpienia warto wziąć w nich udział, ponieważ pozwolą one nie tylko dowiedzieć się więcej na temat ukraińskich gwar Podlasia, sposobów ich zapisywania, ale też poznać tajniki i warsztat pracy literackiej.

Warsztaty przeprowadzone zostaną w 2022 r., a mogą wziąć w nich udział wszyscy, którzy pisali, piszą lub zamierzają pisać po ukraińsku – gwarą lub językiem literackim.

Dokładne informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej organizatora – Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” www.pninstytut.org w zakładce „Popularyzacja” (Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu”), w wersji ukraińskiej – «Популяризація» (Пудляські літературни конкурс «Пішемо по-свойому»). Można tam również znaleźć regulamin konkursu.

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco strony organizatora – Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” oraz partnera konkursu – Związku Ukraińców Podlasia zup.org.pl, gdzie co pewien czas będą się pojawiać informacje związane z konkursem.

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Ludmiła ŁABOWICZ

Фотоколаж Юрія Гаврилюка

«Над Бугом і Нарвою», 2022, № 1, стор. 29-30.

Пудляшí / Пудляшане — берíмося за пи̇санє!

Говорити̇ по-свойому (по-нашому) – славно і хвально! Все ж, коб розви̇валась наша культура  – треба ще й пи̇сати̇. Саме по тоє Товариство «Пудляські наукови інститут», разом зо своїм партнером – Союзом українцюв Пудляша, проголоси̇ло Пудляські літературни конкурс «Пи̇шемо по-свойому». Як читаємо на сайті www.pninstytut.org, літературни конкурс має заохвоти̇ти̇ люди̇, котори знают і використо­вуют пудляські варіанти української мови, до того, коб почали̇ пи̇сати̇ літературни твори рŷдною мовою. Коб узяти̇ у конкурсі участь, треба прислати̇ власни твŷр, напи̇сани українською пудляською говŷркою.

Роботи на конкурс можна зголошувати̇ до 31 грудня 2022 року. Будут вони переказани комісії, в якŷй знайдуться спеціалісти, котори знаються на літературнуй творчості і на українськіх говŷрках Пудляша. Комісія буде працьоваті од 1 сíчня 2023 р. до 30 квíтня 2023 року. Результати будут публічно подани у травньові – червньові 2023 року. Ла̇уреати і учатсни̇ки̇ конкурсу отримают нагороди і бони, на котори призначається 10 тисяч зл.

Еле̇ментом, тíсно звезаним з промоцією конкурсу, котори має заохвоти̇ти̇ і пришиковати̇ до участі, будут літературни майстер-кляси для тих, котори пи̇шут говŷрками української мови й українською літературною мовою.

«Над Бугом і Нарвою», 2022, № 2, стор. ІІІ (обкладинка).

Пудляськи̇й літературний конкурс «Пи̇шемо по-свойому» — справа поважна, однак кожному досяжна!

Кожний, кому своя мова дорогая, може по-свойому не оно говорити̇, але й пи̇сати̇ — коб на літературний конкурс надсилати̇:

— твори з поетичним духом, з римом або й без риму (тоє вже самиє вирішуйте)

— прозою пи̇сане: оповіданя, новелі, повісті

— спогади: з житя свойого або може й чийогось, бо кажде житє цікаве й великої історії части̇на

— байкі̇ й розповіді: з власної го­лови згадане або й од інших зачуте

— репортажне

— публіцистичне (коли̇ думки̇ важни хочеться свíтові розказати̇)

— всяке̇ інше, аби літературний характер показувало і коб було напи̇сане мовою батькувського порога – якою говорат од Буга на полудньові до парафії Риболи над Нарвою, що на пувночи і до Біловíзької пущи на сході.

Хтось може запитати̇: – А чи я зу­мíю, бо ж в школах по- нашому – по-чижувському, по-милійчицькому, чи по-ставищуцькому – не учився? Признаюся, що ні я, ні інши люде, якії в «Над Бугом і Нарвою» чи де інде по-свойому друкуються, тоже мовою свого села чи містечка в школах не учили̇ся, але̇ за пи̇санє все ж таки̇ взяли̇ся й неке̇псько нам справа йде. То хто як вміеє, хай так і пи̇ше – бо ми ж не фільольоги̇, тому й помилки̇ наши не грíх, а тоє, що в серці і душí найлíпш вискажеться мовою свого роду – коб і тиї поколíня, що на нас із Небес вже ди̇вляться – добре понімали̇.

Од думки до слова, од слова – до дíла! А дíлом – нехай слово буде!

Твори на конкурс надсилайте до 31 грудня 2022 року.

(юг)

Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu”

Celem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” jest zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jako pracy konkursowej co najmniej jednego oryginalnego utworu literackiego napisanego ukraińską gwarą Podlasia.

Do konkursu można zgłaszać różnego rodzaju utwory, np. utwory poetyckie, utwory prozatorskie (opowiadania, nowele, powieści), wspomnienia (własne lub spisane wspomnienia innej osoby), bajki, opowieści (własne lub spisane opowieści innej osoby), utwory reportażowe, utwory publicystyczne, a także inne utwory mające charakter literacki w szerokim tego znaczeniu. Wybór gatunku literackiego zostanie pozostawiony uczestnikom, aby pobudzić ich kreatywność w poszukiwaniu formy wyrazu literackiego. Nie ma ograniczeń związanych z objętością utworu literackiego. Można przesyłać prace pisane zarówno cyrylicą, jak i alfabetem łacińskim.

Prace z dopiskiem „Konkurs literacki” można przesyłać do 31 grudnia 2022 r. na adres:

Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”

skr. poczt. 26

17-100 Bielsk Podlaski

lub na adres mailowy konkursu:

poswojomu@gmail.com

Każdy uczestnik ma prawo nadesłać na konkurs nie więcej niż trzy utwory literackie (w tym stanowiące całość cykle wierszy, poematy, cykle opowiadań itp.). Każdy z utworów (cykli) będzie oceniany oddzielnie.

Elementem łączącym się ściśle z promocją konkursu, zachęcającym i przygotowującym do udziału w nim, będą warsztaty literackie dla potencjalnych uczestników konkursu – osób piszących utwory literackie gwarami języka ukraińskiego oraz ukraińskim językiem literackim. Warsztaty prowadzić będą uznani pisarze oraz filologowie, specjalizujący się w problematyce ukraińskich gwar Podlasia. Odbędą się warsztaty o różnorodnej problematyce, ich tematyka obejmować będzie w szczególności zagadnienia związane z ukraińskimi gwarami Podlasia oraz techniką pisania utworów literackich.

Organizatorem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” jest Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Partnerem przy organizacji konkursu jest Związek Ukraińców Podlasia.

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

«Над Бугом і Нарвою», 2022, № 3, стор. ІІІ (обкладинка).

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *